Chcete slevu 3% na celý nákup po celý rok? Klikněte na Přihlášení a proveďte REGISTRACI. Děkujeme a těšíme se na Váš nákup.

Náhradní plnění

Společnost HAMIFRO s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost splnit zákonnou povinnost (a zároveň podpořit dobrou věc a zdravotně postižené) zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, a to dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti formou náhradního plnění a to tím, že u nás nakoupí zboží nebo služby. Společnost HAMIFRO s.r.o. je sociální firmou a tudíž skutečně zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými na trhu práce.

 1. Potvrzení o NP se stahuje přes portál MPSV.
 2. Potvrzení o náhradním plnění získáte zdarma bez navýšení ceny zboží a také bez uvázání se smlouvou.
 3. Podmínkou vystavení potvrzení NP u naší firmy je uvést skutečnost požadavku náhradního plnění ihned při nákupu v košíku (pole "poznámka") a realizovat nákup v hodnotě alespoň za 2 500 tis. bez DPH a bez ceny za dopravu na jednom dokladu.

 

Podrobně jak postupovat?

Od 1.10.2017 nabyla účinnosti novela zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která ukládá povinnost zadávat všechny faktury v režimu náhradního plnění do registru smluv vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Dodavatel poskytující službu náhradního plnění má nově povinnost do 30 dnů od zaplacení faktury zákazníkem, tuto fakturu elektronicky zaevidovat do centrálního registru. Odběratel má povinnost tuto fakturu do 14 dnů od přijetí potvrzení z registru tuto fakturu potvrdit jako správnou. Odběratel po kontrole údajů klikne na tlačítko „doklad je v pořádku/vrátit k opravě/odmítnout“. Do náhradního plnění lze započítat pouze dodávky, které odběratel potvrdí (tj. klikne na „doklad je v pořádku“). Po provedení ověření dokladu již není stránka přístupná.

Odkaz na web MPSV zde

Ve zkratce:

Zákazník nahlásí dodavateli svůj platný e-mail, pro jedno IČ jeden e-mail. Dodavatel zadá fakturu do 30 dnů od zaplacení zákazníkem do registru MPSV. Odběratel tuto fakturu do 14 dnů od přijetí potvrzovacího e-mailu potvrdí v registru MPSV 

Naše podmínky pro vystavení NP:

 • Požadavek zákazníka vystavit NP při objednávce (v košíku v poli poznámka, zaslání e-mailem na info@vladcemopu.cz
 • Nákup v hodnotě 2.500 Kč bez DPH a bez ceny za dopravu (na jednom dokladu)
 • Dopravné dopravní službou (Dopravní služba, Zásilkovna) se do hodnoty NP nezapočítává

 

V případě dotazů a požadavků nás neváhejte kontaktovat: Na tel. čísle +420 734 161 914  nebo e-mailem info@vladcemopu.cz

 

Co je náhradní plnění?

Znění zákona:

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění, hlavní změna je, že se potvrzení o NP stahuje z portálu MPSV kde sociální podnik do 30 dní od zaplacení faktury tento doklad vystaví. Portál ověří jeho platnost v režimu NP. Následně dojde email odběrateli s potvrzením na email adresu uvedenou na dokladu.

1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která v § 81 ukládá zaměstnavatelům, včetně státních institucí, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním či tělesným postižením (OZP) na celkovém počtu svých zaměstnanců ve výši povinného podílu 4%.

 1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
 2. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní:
  1. zaměstnáváním v pracovním poměru
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech (a) až (c).
 3. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.
 4. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
 5. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

Odvod do státního rozpočtu:

Způsob výpočtu odvodu do státního rozpočtu za každou nezaměstnanou OZP stanovuje § 82 zákona o zaměstnanosti.

 1. Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
 2. Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.
 3. Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu krajská pobočka Úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle daňového řádu.50

 

Znění prováděcí vyhlášky:

Dne 23. 9. 2004 byla přijata prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., s platností od 1. 10. 2004, která v § 18 upravuje výše uvedené:

 1. Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen „dodavatel“) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 2. V případě že počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle odstavce 1 je větší, než průměrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší; kalendářním čtvrtletím se pro tyto účely rozumí kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek.
 3. Při odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, nebo při zadávání zakázek této osobě, je možno započítat maximálně jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.